EBI 33/15 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

EBI 33/15 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 01 grudnia 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2015 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera uzasadnienie (pełna treść w załączeniu). Akcjonariusz uzupełnił dnia 2 grudnia 2015 roku żądanie: „w uzupełnieniu mojego wczorajszego żądania informuję, że przed terminem NWZ prześlę do Spółki projekt uchwały w sprawie wprowadzonej przeze mnie do porządku obrad.”. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2015 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 5.2 oraz zmiany punktu 5 na punkt 5.1. Nowy szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A., które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki.

5.2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D1, praw poboru akcji serii D1 i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (proponowany dzień prawa poboru 15 stycznia 2016 roku).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu:

Żądanie Akcjonariusza

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Proponowane zmiany Statutu

2 grudnia 2015 / Raporty bieżące EBI