EBI 34/13 Zawarcie Porozumienia o Współpracy z Global Energy S.A.

EBI 34/13 Zawarcie Porozumienia o Współpracy z Global Energy S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 lipca 2013 roku zostało zawarte „Porozumienie o Współpracy” ze spółką Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie.

Global Energy S.A. jest spółką publiczną, notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energii odnawialnej. Działania spółki opierają się na różnorodnym pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł oraz uprawach rolnych i hodowlach zwierząt mających na celu produkcję żywności ekologicznej.

W przedmiotowym porozumieniu strony wyraziły zainteresowanie rozpoczęciem współpracy w obszarze przygotowania nowych lub podejmowania i rozwijania istniejących projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności realizacji projektów związanych z budową i uruchamianiem farm wiatrowych oraz elektrowni wodnych, a także instalacją paneli fotowoltaicznych na terenie Polski i Bułgarii. W w/w porozumieniu strony postanowiły:

1/ prowadzić działania zmierzające do identyfikowania projektów z zakresu OZE w tym farm wiatrowych, elektrowni wodnych oraz instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Polski, które pozwolą na ich rozwijanie przez INVENTI S.A. lub wskazane przez Global Energy S.A. podmioty w tym również Global Energy S.A.;

2/ prowadzić działania zmierzające do identyfikowania istniejących (działających) instalacji z zakresu OZE produkujących prąd w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych które posiadają dodatnie przepływy finansowe pozwalające uzyskać przez Global Energy S.A. zyski o wartości sięgającej 10%-owej rentowności w skali roku przez okres co najmniej 5 lat, a które Global Energy S.A. będzie mógł przejąć jako inwestor lub współinwestor bezpośrednio lub przez wskazany przez Global Energy S.A. podmiot;

3/ prowadzić wspólnie analizy i badania due diligence projektów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym przy sporządzaniu analiz wiodącą rolę odgrywać będzie INVENTI S.A., jako partner dysponujący wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami w obszarze OZE oraz portfelem projektów OZE na rynku polskim;

4/ prowadzić wspólnie negocjacje dotyczące dokonania przez Global Energy S.A. pośrednio lub bezpośrednio inwestycji w projekty, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym przy przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji wiodącą rolę w obszarze OZE odgrywać będzie INVENTI S.A., natomiast w obszarze finansowym tych negocjacji oraz przebiegu transakcji wiodącym będzie Global Energy S.A. jako partner dysponujący doświadczeniem i kompetencjami z zakresu finansów.

5/ prowadzić działania zmierzające do przeznaczenia niezbędnego kapitału oraz finansowania na realizację projektów OZE realizowanych przez INVENTI S.A., przy czym Global Energy S.A. deklaruje zdolność dostarczenia możliwości pozyskania przez INVENTI S.A. kapitału oraz finansowania dalszego rozwoju swojej działalności.

Dodatkowo celem prowadzenia współpracy w zakresie określonym niniejszym Porozumieniem Inventi S.A., jako partner dysponujący wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami w obszarze OZE oraz portfelem projektów OZE na terenie Polski, deklaruje rozważnie decyzji o wejściu z Global Energy S.A. lub wskazanym przez Global Energy S.A. podmiotem w kapitałowe zależności, które będą wynikały ze zdolności Global Energy S.A. jako partnera finansowego do przeprowadzenia transakcji skutkujących inwestycją w INVENTI S.A. jako podmiotu zdolnego do wsparcia przyszłej działalności Global Energy S.A. na polskim rynku OZE.

Powyższe Porozumienie zostało zawarte na okres do dnia 30 września 2013 roku z możliwością jego przedłużenia o jeden kwartał. W trakcie tego okresu zostaną wynegocjowane i zawarte umowy dotyczące projektów, a także umowy inwestycyjne. Zarząd Inventi S.A. informuje, że zawarcie Porozumienia wpisuje się w strategię Spółki w zakresie rozwoju działalności w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI