EBI 34/14 Zawarcie Porozumienia oraz odstąpienie od umowy z Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o.

EBI 34/14 Zawarcie Porozumienia oraz odstąpienie od umowy z Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 16 września 2014 roku, otrzymał obustronnie podpisane porozumienie z Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o.(dalej Industry).

Porozumienie dotyczy Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki Specjalnego Przeznaczania z dnia 31 lipca 2012 roku, raportowanej w EBI 23, 24, 25/2012. Porozumienie przenosi wymagalność wierzytelności Inventi wobec Industry na dzień 31 marca 2015 roku, Emitent będzie poszukiwał inwestora, który odkupi od Industry Spółkę Specjalnego Przeznaczenia, tym samym przejmując dług Industry wobec Inventi.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o odstąpieniu od umowy realizacyjnej z dnia 17 grudnia 2012 roku (raport bieżący 47/2012). Odstąpienie jest spowodowane nie wywiązaniem się z płatności przez Industry.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

16 września 2014 / Raporty bieżące EBI