EBI 34/15 Projekt uchwały w ramach wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

EBI 34/15 Projekt uchwały w ramach wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 r. odczytał list elektroniczny zwierający projekt uchwały od akcjonariusza Spółki, w nawiązaniu do wniosku z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2015 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Emitent informował o wniosku o wprowadzenie zmian do porządku obrad w raporcie EBI nr 33/2015 w dniu 02 grudnia 2015 roku. W załączeniu tekst projektu uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Projekt uchwały

21 grudnia 2015 / Raporty bieżące EBI