EBI 35/13 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, L i Ł

EBI 35/13 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, L i Ł

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż dnia 11 lipca 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych), w wyniku emisji :
- 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji serii K,
-601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii L,
-3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii Ł.

W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy INVENTI S.A. wynosi obecnie 2.763.200 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

12 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI