EBI 36/13 Zamówienie publikacji ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii M

EBI 36/13 Zamówienie publikacji ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii M

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 11.07.2013 roku, zamówił publikacje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o następującej treści:

Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, nr KRS 0000044204 ogłasza zgodnie z art. 434 i 436 KSH publiczną ofertę objęcia nie więcej niż 27.632.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
Akcje serii M zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2013 r.
Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.763.200,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 27.632.000 nowych akcji serii M zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,10 zł. Emisja dojdzie do skutku w razie objęcia co najmniej jednej akcji.
Uprawnionymi do zapisu na akcje serii M są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu prawa poboru, tj. 19 lipca 2013 r., którzy nie zbyli prawa poboru do momentu złożenia zapisu na akcje serii M i osoby, które nabyły prawo poboru i nie zbyły go do momentu złożenia zapisu na akcje.
Na każdą akcję Spółki posiadaną w dniu prawa poboru przysługuje jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii M. Niewykonanie prawa poboru w terminie skutkuje jego wygaśnięciem.
Zapisy będą przyjmowane w dniach od 22.07.2013 r. do 12.08.2013 r.
Zapisy złożyć należy w domach maklerskich (DM) prowadzących rachunki akcjonariuszy, na których w dniu zapisu mają być zapisane prawa poboru. W przypadku kilku rachunków w różnych DM, zapisy należy złożyć w każdym z nich. Osoby posiadające rachunki w bankach depozytariuszach składają zapisy w DM realizujących zlecenia klientów depozytariuszy.
W celu dokonania zapisów na akcje serii M należy złożyć, w miejscu składania zapisów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na akcje serii M.
Wzór formularza będzie opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.inventi-power.pl) i w systemie EBI.
Zapisujący się na akcje serii M winien dokonać pełnej wpłaty:
a) gotówką lub przelewem – wg procedur i na wskazany przez DM rachunek
b) poprzez umowne potrącenie wierzytelności subskrybenta i Spółki
Pełna wpłata winna być dokonana najpóźniej ze złożeniem zapisu a jej brak skutkuje nieważnością zapisu i niemożliwością przydziału akcji. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma dokumentów i zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych winny być zgodne z regulaminem DM przyjmującego zapis. W celu ustalenia szczegółów akcjonariusze winni skontaktować się z właściwymi DM.
Subskrybent może złożyć jednocześnie dodatkowy zapis na akcje w liczbie nie większej niż 27.632.000 w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Zapisy przestają wiązać jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału do KRS nie zostanie zgłoszony do 24.12.2013 r.
Informacja o przydziale akcji serii M zostanie podana nie później niż 23.08.2013 r.
W razie niedojścia emisji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia jej do sądu lub uprawomocnienia orzeczenia odmawiającego podwyższenia kapitału, zwrot wpłaconych kwot (bez odsetek) będzie dokonany na rachunki wskazane w formularzu zapisu. O zaistnieniu tych zdarzeń Spółka poinformuje w raporcie bieżącym w systemie EBI.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

12 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI