EBI 37/13 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

EBI 37/13 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 lipca 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statusie INVENTI S.A., uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 czerwca 2013 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zarejestrowane przez Sąd zmiany:

§ 6 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.323.200,00 zł ( dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych ) i jest podzielony na 23.232.000 ( dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące ) akcji na okaziciela, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów ) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.

- 675.000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 825.000 ( osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 482.000 ( czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 6.250.000 akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda”

Nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.763.200,00 zł ( dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych ) i jest podzielony na 27.632.000 ( dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące ) akcji na okaziciela, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów ) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.

- 675.000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 825.000 ( osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 482.000 ( czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 6.250.000 akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 619.264 ( sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery ) akcje serii „K” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 601.137 ( sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem ) akcji serii „L” – o wartości nominalnej 0,10 ( dziesięć groszy ) każda,

- 3.179.599 ( trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ) akcji serii „Ł” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda. ”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

12 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI