EBI 38/13 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

EBI 38/13 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku powziął informację o podpisaniu umowy ze spółką Blue Tax Group S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii K i akcji na okaziciela serii L Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust.2 ppkt.18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

15 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI