EBI 38/14 Podpisanie Umowy Sprzedaży Udziałów Agrowind Sp. z o.o.

EBI 38/14 Podpisanie Umowy Sprzedaży Udziałów Agrowind Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 18 września 2014 roku, podpisał Umowę Sprzedaży Udziałów Agrowind Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie.

Z uwagi na przedłużające się prace związane z projektem 100 MW prowadzonym przez Agrowind Sp. z o.o., w której Emitent posiadał 10% udziałów, a poprzez to przedłużające się oczekiwanie na możliwość wejścia do FIZ Plejada, Zarząd Inventi analizując ryzyka, a także możliwe dalsze przesunięcia możliwości uzyskania z tym związanych przychodów, podjął decyzję o sprzedaży w/w udziałów.

Emitent sprzedał 1.250 udziałów w kapitale zakładowym Agrowind Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy udział i sumarycznej wartości nominalnej 62.500 zł, stanowiących w dniu podpisania przedmiotowej umowy 10% kapitału zakładowego Agrowind Sp. z o.o.. Cena sprzedaży każdego z udziałów wyniosła 444 zł, łączna cena sprzedaży za wszystkie udziały wyniosła 555.000 zł.

W umowie zawarty jest warunek dotyczący nieskorzystania z prawa pierwokupu przez innych udziałowców Agrowind Sp. z o.o..

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

19 września 2014 / Raporty bieżące EBI