EBI 40/12 Zawarcie porozumienia z chińskim koncernem energetycznym

EBI 40/12 Zawarcie porozumienia z chińskim koncernem energetycznym

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 listopada 2012r. powziął informację o podpisaniu przez chiński koncern energetyczny North China Power Engineering Co. LTD, „Porozumienia o nie ujawnianiu informacji poufnych”, zawierającego procedury nawiązania stosunków gospodarczych oraz procedury doprowadzenia do zawarcia głównej umowy o współpracę przy realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Polski. Na mocy tego porozumienia Emitent jest zobowiązany do zachowania poufności dotyczącej szczegółów toczących się negocjacji do czasu zawarcia umowy głównej z NCPE, co nastąpi zgodnie z deklaracją Stron, przy uwzględnieniu okoliczności i wymaganych procedur, w możliwie krótkim okresie czasu.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

19 listopada 2012 / Raporty bieżące EBI