EBI 40/13 Komunikat o rejestracji w KDPW jednostkowych praw poboru INVENTI S.A.

EBI 40/13 Komunikat o rejestracji w KDPW jednostkowych praw poboru INVENTI S.A.

Zarząd Inventi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 16 lipca 2013 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 553/2013, na mocy której postanawia zarejestrować w dniu 19 lipca 2013 r. w KDPW 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 r. i oznaczyć je kodem PLINVNT00029.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI