EBI 41/13 Odwołanie terminów realizacji prawa poboru akcji serii M

EBI 41/13 Odwołanie terminów realizacji prawa poboru akcji serii M

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) odwołuje terminy realizacji prawa poboru określone w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w nr 136/2013 (poz. 10082) z dnia 16 lipca 2013 r. Emitent informował o zamówieniu publikacji ogłoszenia w MSiG raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. Terminy wykonania prawa poboru zostały określone na: 22.07.2013 r. – 12.08.2013 r., natomiast termin przydziału akcji nowej emisji został określony na 23.08.2013 r.

Powodem odwołania terminów jest konieczność wnikliwej analizy konsekwencji nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) z dnia 8 marca 2013 roku, która weszła w życie 23 kwietnia 2013 roku, do której do dnia dzisiejszego nie zostały wydane akty wykonawcze. Aktualnym aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2007.132.916), znowelizowane dnia 3 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.449), które zdaniem Emitenta jest obowiązujące do czasu wydania nowego Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego tej kwestii.

Nowe terminy wykonania prawa poboru zostaną określone przez Spółkę w najbliższym czasie i podane do wiadomości odrębnym raportem, przy czym Zarząd zakłada, że rozpoczęcie subskrypcji powinno nastąpić w ciągu około 2 tygodni.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

18 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI