EBI 4/14 Korekta prognoz finansowych za rok 2013

EBI 4/14 Korekta prognoz finansowych za rok 2013

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych, zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym z dnia 14 sierpnia 2013 roku.

Zgodnie z podaną do publicznej wiadomości prognozą na 2013 rok przychodów netto ze sprzedaży, uwzględniających jednocześnie przychody finansowe oraz przychody operacyjne Spółki, powinny wynieść 8 950,0 tys. zł, natomiast wynik finansowy netto prognozowany był w wysokości 1 660,0 tys. zł. Wstępne wyniki Spółki za 2013 rok wskazują na konieczność korekty powyższej prognozy.

Według szacunków Zarządu Spółki przychody netto ze sprzedaży (uwzględniające jednocześnie przychody finansowe oraz przychody operacyjne) wyniosą 3 556 239,36 zł (wykonanie 40% prognozy), natomiast zysk wyniesie 377 653,30 zł (wykonanie 23% prognozy).

Konieczność wprowadzenia korekty prognozy powyższych pozycji wynika z faktu, iż nastąpiło przesunięcie znacznej części przychodów na przyszłe okresy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

10 lutego 2014 / Raporty bieżące EBI