EBI 42/14 Podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości z Fundacją Powiatu Mogileńskiego

EBI 42/14 Podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości z Fundacją Powiatu Mogileńskiego

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 27 listopada 2014 roku, została podpisana umowa dzierżawy przedwstępna warunkowa z Fundacją Powiatu Mogileńskiego.

Umowa dotyczy dzierżawy 6 działek, o łącznej powierzchni 38,82 ha. Działki te zostały wytypowane przez Inventi na podstawie analizy wszystkich gruntów należących do Fundacji pod kątem możliwości realizacji inwestycji farmy fotowoltaicznej.

Przedmiotowa umowa umożliwia przeprowadzenie badań oraz rozpoczęcie procedur administracyjno-prawnych celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz możliwości przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. Gwarantuje również wyłączność Emitenta do w/w działek (wyłączając cele rolnicze).

Podpisanie umowy przyrzeczonej jest uwarunkowane ustaleniem możliwości uzyskana pozwolenia na budowę oraz przyłączenia do systemu elektroenergetycznego projektowanej farmy fotowoltaicznej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

27 listopada 2014 / Raporty bieżące EBI