EBI 43/12 Nabycie akcji własnych przez Emitenta

EBI 43/12 Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2012 roku do siedziby Emitenta wpłynęły wszystkie umowy objęcia akcji serii I od inwestorów, którzy przyjęli ofertę zbycia na rzecz Emitenta posiadanego pakietu akcji na okaziciela serii F i objęcia w zamian wyemitowanych przez Emitenta nowych akcji serii I.
Akcje serii F INVENTI S.A. zostały nabyte przez Emitenta w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w celu ich odsprzedaży na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 2 października 2012 roku.
Zarząd Emitenta, za zgodą Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o odsprzedaży nabytych 2 500 000 sztuk akcji serii F INVENTI S.A., jednakże jednocześnie Zarząd Spółki zobowiązał się do niezbywania nabytych akcji własnych serii F w okresie do 15 czerwca 2013 r., o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 42/2012.
Zgodnie z powyższym, w dniu 23 listopada 2012 r. Emitent nabył 2 500 000 sztuk akcji własnych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, stanowiących 14,72% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta i dających 14,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena nabycia akcji wynosiła 0,50 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

26 listopada 2012 / Raporty bieżące EBI