EBI 44/12 Zakończenie subskrypcji akcji serii I

EBI 44/12 Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Zarząd Spółki INVENTI S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 1 października 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii I – 1 października 2012 roku .
Data zakończenia subskrypcji akcji serii I – 23 listopada 2012 roku.

2. Daty przydziału akcji serii I:

Przydział akcji serii I nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji, co nastąpiło w dniu 23 listopada 2012 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcją objętych było 6.250.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii I przeprowadzona została bez redukcji.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

6. Cena, po jakiej akcje serii I były nabywane

Akcje serii I były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą jedną akcję serii I.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii I objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Akcje serii I Emitenta zostały zaoferowane przez Zarząd Emitenta w trybie subskrypcji prywatnej 13 (trzynastu) inwestorom. Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii I dokonali zapisów na oferowane akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Akcje serii I zostały przydzielone 13 inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii I.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 0,00 zł (zero zł). Przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
(wobec faktu, iż Emitent nie zawierał żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane)
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) promocji oferty: 0,00 zł;
(Emitent nie prowadził promocji oferty)

Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”.

29 listopada 2012 / Raporty bieżące EBI