EBI 44/13 Powołanie prokurenta Spółki Inventi S.A.

EBI 44/13 Powołanie prokurenta Spółki Inventi S.A.

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Wiceprezesa Zarządu – Zdzisława Zachwieji, w dniu 6 sierpnia 2013 r. ustanowił, za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Zdzisława Zachwieję prokurentem Emitenta. Udzielona prokura ma charakter prokury samoistnej.

Życiorys:

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Zdzisław Zachwieja – Prokurent

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. Najpierw pracownik naukowo – dydaktyczny, a potem wieloletni Dyrektor tej uczelni. Od 1989 roku współwłaściciel i członek zarządów prywatnych firm produkcyjnych, usługowych i doradczych, w tym wiele lat pracy konsultingowej, analitycznej i doradczej dla polskich firm energetycznych. W latach 2002 – 2007 Dyrektor w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i pełnomocnik rektora ds. współpracy z sektorem gospodarczym kraju w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Aktualnie uczestniczy w tworzeniu Wydziału Zarządzania Energią w Bydgoskiej Szkole Wyższej.

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Inventi S.A. – Prezes Zarządu w latach 2002-2009, Wiceprezes Zarządu w latach 2009-2013

Hydropower Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2013 – obecnie

Kancelaria Doradczo Inwestycyjna Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2008- obecnie

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie wystąpiły.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6 sierpnia 2013 / Raporty bieżące EBI