EBI 45/12 Przystąpienie Emitenta do Agrowind Sp. z o.o. oraz objęcie przez INVENTI S.A. udziałów w spółce

EBI 45/12 Przystąpienie Emitenta do Agrowind Sp. z o.o. oraz objęcie przez INVENTI S.A. udziałów w spółce

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2012 roku Spółka złożyła Oświadczenie o przystąpieniu do Agrowind sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie oraz objęciu w spółce udziałów o łącznej wartości nominalnej 62 500 zł.
Dnia 9 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Agrowind Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 2, na mocy której zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego spółki i w której to dokonano wskazania, iż podmiotem uprawnionym do przystąpienia do spółki i objęcia 1250 sztuk nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, jest INVENTI S.A. Na podstawie podjętej przez NZW Agrowind Sp. z o.o. uchwały, Zarząd INVENTI S.A. notarialnie poświadczył, że Emitent przystępuje do spółki Agrowind Sp. z o.o. na zasadach umowy tej spółki, obejmując 1 250 nowych udziałów Agrowind Sp. z o.o. w podwyższonym kapitale.
Wszystkie powyższe działania zostały podjęte zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agrowind Sp. z o.o. oraz INVENTI S.A., o której Emitent informował w raporcie nr 6/2012 z dnia 18 maja 2012 roku. Przedmiotem ww. umowy było objęcie przez INVENTI S.A. 10% udziałów w Agrowind Sp. z o.o. w zamian za część posiadanych przez INVENTI S.A. aktywów związanych z projektem Farmy Wiatrowej Bytów na terenie gmin Tuchomie i Borzytuchom w powiecie bytowskim.
Emitent przewiduje, iż intensywny postęp prac nad wspólnym projektem Farmy Wiatrowej Bytów o mocy 100MW i rosnąca wartości aktywów spółki Agrowind Sp. z o.o. z tego tytułu, będą miały istotny znaczenia i wpływ na wyniki finansowe INVENTI S.A. w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

5 grudnia 2012 / Raporty bieżące EBI