EBI 45/14 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych na posiedzeniu NWZ dnia 28.11.2014 r.

EBI 45/14 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych na posiedzeniu NWZ dnia 28.11.2014 r.

Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym EBI 44/2014 publikuje życiorysy prof. Stanisława Borsuka oraz Pana Eugeniusza Zamysłowskiego.

Stanisław Borsuk

Życiorys:

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Stanisław Borsuk, Członek Rady Nadzorczej

- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Wieloletni pracownik uczelni wyższych, kierownik katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska WBiIŚ UTP Bydgoszcz. Od założenia w 2002 roku kieruje Fundacją Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT. Posiadacz 8 patentów oraz ponad 350 publikacji. Posiada uprawnienia Ministra Ochrony Środowiska: biegłego w zakresie ochrony środowiska, gospodarki rezerwatowej, ekosystemów wodnych, ochrony krajobrazu oraz oceny oddziaływania na środowisko. Uprawnienia US EPA: biegły w zakresie polityki ochrony środowiska, strategii rozwiązywania problemów, oraz w zakresie zasad, procedur oceny oddziaływania na środowisko. Posiada uprawnienia Ministra Skarbu do zasiadania w radach nadzorczych.

Wykształcenie

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny UTP

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Prezes Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

brak

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

brak

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

brak

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

brak

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

brak

Eugeniusz Zamysłowski

Życiorys:

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Eugeniusz Zamysłowski , Członek Rady Nadzorczej ,

- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017r ,

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- 1987 – 1991 – PIP Instal Kalisz – Główny Spawalnik ,

- 1991 – 2007 – ZBR Budrem Sp Jawna Ostrów Wlkp – wspólnik ,

- 2007 – 2011 – Budrem Development Sp. z o.o Kalisz – członek Zarządu ,

- 2006- 2008 – Selbud Sp. z o.o Warszawa – członek RN ,

- 2013 – obecnie – Nemex S.A Warszawa – członek RN ,

- 2013 – obecnie – F&CT S.A Warszawa – członek RN ,

- 2013 – obecnie – Etotek Sp. z o.o – członek Zarządu ,

- 2007 – obecnie – BEZAM New Technology – działalność gospodarcza – właściciel ,

Wykształcenie – wyższe techniczne ( Politechnika Poznańska – 2 fakultety – 1984-konstrukcje obrabiarek , 1986 – spawalnictwo )

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

- nie prowadzi

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

pkt. b )

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie dotyczy

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

- Budrem Development Sp.z o.o – maj 2012 r – upadłość likwidacyjna

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie dotyczy

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

- nie figuruje

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3 grudnia 2014 / Raporty bieżące EBI