EBI 47/13 Rejestracja zmian statutu Emitenta

EBI 47/13 Rejestracja zmian statutu Emitenta

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statusie INVENTI S.A., uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 czerwca 2013 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zarejestrowane przez Sąd zmiany:

1) § 8 ust. 2 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w celu ich umorzenia, lub w drodze egzekucji przeciwko akcjonariuszowi.

Nowe brzmienie:

Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w drodze egzekucji przeciwko akcjonariuszowi.

2) § 27 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są:

• kapitał zakładowy,

• kapitał zapasowy,

• fundusze specjalne.

Nowe brzmienie:

1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są:

• kapitał zakładowy,

• kapitał zapasowy,

• kapitał rezerwowy,

• fundusze specjalne.

22 sierpnia 2013 / Raporty bieżące EBI