EBI 48/13 Przydział akcji serii M i informacje podsumowujące subskrypcję

EBI 48/13 Przydział akcji serii M i informacje podsumowujące subskrypcję

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii M, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 19.09.2013 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19.08.2013 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 04.09.2012 r.

2. Data przydziału akcji: 19.09.2013 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała do 27.632.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 27.632.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii M zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii M w łącznej liczbie 27.632.000 sztuk, złożono 250 zapisów podstawowych na 5.846.833 akcji oraz złożono 41 zapisów dodatkowych na 7.713.591 akcji. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, zgodnie z podpisanymi umowami, objęte zostały 14.071.576 akcje przez 12 osób.

Oznacza to, że objęto wszystkie emitowane akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii M wyniosły około 50.000,00 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 50.000,00zł

d) promocji oferty – 0 zł.

11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Z uwagi na to, że akcje emitowane były w cenie nominalnej, koszty emisji zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

19 września 2013 / Raporty bieżące EBI