EBI 49/12 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I

EBI 49/12 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż dnia 21 grudnia 2012 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 625.000 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w wyniku emisji 6.250.000 (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy INVENTI S.A. wynosi obecnie 2.323.200 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 23.232.000 (dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

3 stycznia 2013 / Raporty bieżące EBI