EBI 49/13 Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Einstein Energy Systems INSTITUTE

EBI 49/13 Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Einstein Energy Systems INSTITUTE

Zarząd Spółki Inventi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 25 września 2013 roku, został podpisany List Intencyjny (Deklarację Współpracy) z Einstein Energy Systems INSTITUTE (dalej: EESI) z siedzibą w Lake Worth, Floryda, USA.

Podpisanie przedmiotowego Listu stanowi ukoronowanie długoterminowych rozmów i uzgodnień dotyczących wypracowania wspólnej strategii działalności w obszarze energii elektrycznej.

Strony postanowiły współpracować w zakresach obejmujących: kreowanie – w Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych krajach Europy Środkowowschodniej – efektywności energetycznej, w drodze usuwania istniejących przeszkód, a także działania wdrożeniowe technologii przynoszących efektywność energetyczną i tworzenie nowych technologii i projektów. Jako podstawowe przeszkody efektywności energetycznej została wymieniona mentalność, zbyt niska świadomość oraz niewystarczająca wiedza dotycząca zużycia energii i możliwości jej oszczędzania, a także ograniczenia budżetowe, jak i brak łatwo dostępnych, uniwersalnych rozwiązań.

Ostateczna umowa współpracy ma zostać zawarta do końca 2013 roku, co zostało określone w harmonogramie zamieszczonym w Liście Intencyjnym.

Wyrażono również wolę wejścia we wzajemne powiązania kapitałowe, przy czym decyzje co do terminu i wielkości zaangażowania kapitałowego zostaną podjęte w pierwszym kwartale 2014 roku.

EESI przystąpiło do tworzenia na terenie USA konsorcjum, którego celem będzie wspieranie Emitenta technologiami przynoszącymi efektywność energetyczną oraz umożliwianie udziału w tworzeniu nowych technologii i projektów mogących być przedmiotem wdrożenia w krajach Europy Środkowowschodniej, a także pozyskiwanie z USA środków finansowych (w szczególności bezzwrotnych) dla finansowania realizacji wspólnych celów biznesowych w postaci poprawy efektywności energetycznej w ramach prowadzonej przez INVENTI S.A. działalności gospodarczej. Jednocześnie Spółka będzie dla EESI generalnym dealerem w Europie produktów oraz projektów posiadanych, bądź też dystrybułowanych przez członków konsorcjum.

INVENTI S.A. zadeklarowało, że realizacja zobowiązań z negocjowanej umowy partnerskiej będzie miała znaczenie podstawowe w realizacji strategii działania oraz że dla realizacji umowy będą wykorzystane m.in. posiadane zdolności organizacyjne, kadra, powiązania kooperacyjne, a także wiedza i możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej.

Zarząd Emitenta pragnie zwrócić uwagę na olbrzymie możliwości, jakie tworzy przedmiotowy List Intencyjna, a także dalsza współpraca z EESI dla Spółki, m.in.:

• Pozyskanie najnowocześniejszych technologii na skalę światową;

• Współpraca z amerykańskimi przedsiębiorcami wchodzącymi w skład konsorcjum;

• Wdrażanie nowatorskich projektów i instalacji na terenie Polski oraz innych krajów Europy Środkowowschodniej;

• Pozyskanie amerykańskich środków finansowych;

• Wyłączność przedstawicielska dla członków konsorcjum na terenie Europy.

Podpisanie Listu Intencyjnego ze spółką prowadzoną przez Profesora Georga Einsteina, będącego międzynarodowym autorytetem naukowym, wpisuje się w politykę Spółki, która konsekwentnie dywersyfikuje działalność, poszerzając jej spektrum na rynku „zielonej energii”, celem uzyskania maksymalizacji przyszłych przychodów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

26 września 2013 / Raporty bieżące EBI