EBI 50/13 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej oraz zmiana stanowisk w Radzie Nadzorczej

EBI 50/13 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej oraz zmiana stanowisk w Radzie Nadzorczej

Zarząd Spółki Inventi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 25 września 2013 roku, na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, którym jednogłośnie został pan prof. George Einstein. Ponadto, na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano zmiany w zakresie obejmowanych stanowisk powołując na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Mirosława Knocińskiego, natomiast stanowisko Zastępcy Przewodniczącego objął pan prof. George Einstein. Pozostały skład i stanowiska w Radzie Nadzorczej nie uległy zmianie.

Życiorys:

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

George P. Einstein – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Od ponad 25 lat pracownik dydaktyczny oraz naukowy w instytucjach krajowych oraz międzynarodowych. Dodatkowo posiada doświadczenie w: projektowaniu, prototypowaniu, testowaniu zrównoważonych systemów energetycznych, unikalnych czujników aparaturowych oraz robotów dla przemysłu, zastosowań militarnych i medycznych.

Posiada specjalizację w obszarze: Fizyka medyczna, bio-systemy, bio-mechatronika, robotyka, bio-robotyka, projektowanie mechaniczne i mechatroniczne, inżynieria energetyczna, metody badań stosowanych, badania i rozwój systemów innowacyjnych.

Prowadził badania oraz wykładał m.in. na:

• College of Medicine, USAT, Montserrat, International Program in Miami, FL

• Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz, Polska

• Thammasat University, SIIT, Rangsit, Tajlandia

• Asian University, Banglamund, Tajlandia

• Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska

• International University, Miami; Floryda, USA

• Tennessee State University, College of Engineering, Mechanical Engineering Nashvill, USA

• University of Houston, College of Technology, Mechanical Engineering Technology, Houston, TX, USA

• Memphis State University, College of Engineering, Memphis, TN, USA

• Lake Superior State University, Engineering Technology, Sault Ste. Marie, MI, USA

Prof. George Einstein jest posiadaczem 21 patentów. W trakcie kariery naukowej uzyskał granty na kwotę blisko 4 milionów dolarów, w tym grand z NASA. Posiada ponad 40 międzynarodowych publikacji.

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Einstein Energy Systems INSTITUTE LLC – Prezes Zarządu

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie wystąpiły.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

26 września 2013 / Raporty bieżące EBI