EBI 5/15 Zawarcie Porozumienia z Topo Wind Energia S.A.

EBI 5/15 Zawarcie Porozumienia z Topo Wind Energia S.A.

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że dnia 23 marca 2015 roku, podpisał porozumienie z Topo Wind Energia S.A. (wspólnie zwane dalej Stronami).

Porozumienie dotyczy rozwiązania Umowy Ramowej z dnia 27 marca 2013 roku. Przyczyną rozwiązania jest niezrealizowanie zapisów przedmiotowej umowy wynikających z przedłużających się prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, a poprzez to nieprzychylne warunki do prowadzenia projektów farm wiatrowych.

Strony rozważają podjęcie dalszej współpracy przy poprawie możliwości i otoczenia inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

23 marca 2015 / Raporty bieżące EBI