EBI 52/13 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

EBI 52/13 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 21 października 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 2.763.200,00 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), w wyniku emisji :

- 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii M,

W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy INVENTI S.A. wynosi obecnie 5.526.400 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 55.264.000 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

21 października 2013 / Raporty bieżące EBI