EBI 54/13 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

EBI 54/13 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 2-8 Statutu Emitenta, podjął Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego INVENTI S.A. w ramach kapitału docelowego.
Zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 830 000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję 8 300 000 (osiem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 22 października 2013 roku, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustaloną przez Zarząd Emitenta cenę emisyjną akcji na okaziciela serii N oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi, za zgodą Rady Nadzorczej INVENTI S.A. w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty prywatnej. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii N na kwotę 0,15 zł (piętnaście groszy). Akcje serii N zostaną objęte za wkłady pieniężne i opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd. Umowy objęcia akcji serii N zostaną zawarte do dnia 31.10.2013 roku i zostaną skierowane do wybranych inwestorów.
Ponadto, Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 2 w sprawie zmiany Statutu Emitenta jaka nastąpi w wyniku planowanego podwyższeniem kapitału zakładowego, a mianowicie:
§ 6 ust. 1 Statutu:
Dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.526.400,00 zł ( pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych ) i jest podzielony na 55.264.000 ( pięćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące ) akcji na okaziciela, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów ) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,
- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,
- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.
- 675.000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 825.000 ( osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 482.000 ( czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 6.250.000 akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 619.264 ( sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery ) akcje serii „K” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,
- 601.137 ( sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem ) akcji serii „L” – o wartości nominalnej 0,10 ( dziesięć groszy ) każda,
- 3.179.599 ( trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ) akcji serii „Ł” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 27.632.000 ( dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii „M” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda.
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

Nowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i jest podzielony na 63.564.000 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, w tym:
- 5.000.000 (pięć milionów ) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,
- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,
- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.
- 675.000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 825.000 ( osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 482.000 ( czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 6.250.000 akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 619.264 ( sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery ) akcje serii „K” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,
- 601.137 ( sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem ) akcji serii „L” – o wartości nominalnej 0,10 ( dziesięć groszy ) każda,
- 3.179.599 ( trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ) akcji serii „Ł” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 27.632.000 ( dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii „M” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 27.632.000 ( dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii „M” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
- 8.300.000 (osiem milionów) trzysta tysięcy) akcji serii „N” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 5b oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

28 października 2013 / Raporty bieżące EBI