EBI 55/13 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N

EBI 55/13 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu INVENTI S.A. z dnia 24 października 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego o kwotę 830.000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji subskrypcji prywatnej:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii N nastąpiło w dniu 24 października 2013, natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 24 października 2013 roku.

2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:

Przydział akcji serii N nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji poszczególnych serii, co nastąpiło z dniem 24 października 2013 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:

Subskrypcją objętych było łącznie 8 300 000 (osiem milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy:

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii N przeprowadzona została bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 8 300 000 (osiem milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela akcji serii N o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:

Akcji serii N w liczbie 8 300 000 (osiem milionów trzysta tysięcy) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji serii N zostały skierowane do dwóch osób prawnych. Akcje serii N zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii N dokonali zapisów na oferowane akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii N zostały przydzielone dwóm inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii N.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii N nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z emisją akcji serii N.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”.

12 listopada 2013 / Raporty bieżące EBI