EBI 56/13 Decyzja o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji na okaziciela serii M INVENTI S.A.

EBI 56/13 Decyzja o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji na okaziciela serii M INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 listopada 2013 roku powziął informację o podjęciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW), na podstawie §2ust. 1 i 4 oraz §40 ust. 2,3a i 4a Regulaminu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, decyzji o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 27 632 000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczeniu ich kodem PLINVNT00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą Alternatywny System Obrotu (dalej: ASO), w którym notowane są inne akcje Emitenta, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w ASO.

Zarejestrowanie akcji serii M nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako dzień pierwszego notowania tych akcji w ASO.

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

12 listopada 2013 / Raporty bieżące EBI