EBI 58/13 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N

EBI 58/13 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 28 listopada 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 830.000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych), w wyniku emisji 8.300.000 (osiem milionów trzysta tysięcy) akcji serii N.

W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy INVENTI S.A. wynosi obecnie 6.356.400 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 63.564.000 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

29 listopada 2013 / Raporty bieżące EBI