EBI 59/13 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

EBI 59/13 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie INVENTI S.A., uchwalonych na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 2-8 Statutu Emitenta, Uchwałą nr 1 oraz 2 Zarządu Spółki z dnia 24 października 2013 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zarejestrowane przez Sąd zmiany:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.526.400,00 zł ( pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych ) i jest podzielony na 55.264.000 ( pięćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące ) akcji na okaziciela, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów ) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.

- 675.000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 825.000 ( osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 482.000 ( czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 6.250.000 akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 619.264 ( sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery ) akcje serii „K” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 601.137 ( sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem ) akcji serii „L” – o wartości nominalnej 0,10 ( dziesięć groszy ) każda,

- 3.179.599 ( trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ) akcji serii „Ł” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda. ”
- 27.632.000 ( dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii „M” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda.

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

Nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.400,00 zł ( sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych ) i jest podzielony na 63.564.000 ( sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące ) akcji na okaziciela, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów ) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.

- 675.000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 825.000 ( osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 482.000 ( czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 6.250.000 akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

- 619.264 ( sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery ) akcje serii „K” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

- 601.137 ( sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem ) akcji serii „L” – o wartości nominalnej 0,10 ( dziesięć groszy ) każda,
- 3.179.599 ( trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ) akcji serii „Ł” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda. ”
- 27.632.000 ( dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii „M” o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda.

- 8.300.000 (osiem milionów trzysta tysięcy) akcji serii ”N” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Tekst statutu znajduje się w dokumentach korporacyjnych

29 listopada 2013 / Raporty bieżące EBI