EBI 61/13 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii M do obrotu na rynku NewConnect

EBI 61/13 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii M do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 1454/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 27 632 000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

13 grudnia 2013 / Raporty bieżące EBI