EBI 6/14 Decyzja o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji na okaziciela serii N INVENTI S.A.

EBI 6/14 Decyzja o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji na okaziciela serii N INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku powziął informację o podjęciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW), na podstawie §2ust. 1 i 4 oraz §40 ust. 2,3a i 4a Regulaminu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, uchwały nr 148/14, na mocy której postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 8.300.000 (osiem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLINVNT00011.

Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDWP dokumentów potwierdzających wyznaczenie pierwszego dnia notowania w/w akcji w alternatywnym systemie obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji organizatora alternatywnego systemu obrotu (Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), jako dzień pierwszego notowania tych akcji w ASO.

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19 lutego 2014 / Raporty bieżące EBI