EBI 6/2015 Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBI 6/2015 Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25.03.2015 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania w terminie dwóch tygodni Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku następujących spraw:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść otrzymanego żądania zwołania NWZ zawarto w załączeniu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie w ustawowych terminach, wszelkie czynności formalne i prawne zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy podjęcia przedmiotowych uchwał.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

zadanie zwolania NWZ 03 2015

25 marca 2015 / Raporty bieżące EBI