EBI 63/13 Zawarcie umowy ramowej z Einstein Energy Systems INSTITUTE LLC

EBI 63/13 Zawarcie umowy ramowej z Einstein Energy Systems INSTITUTE LLC

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 23 grudnia 2013 roku, została podpisana Umowa Ramowa Współpracy z Einstein Energy Systems INSTITUTE LLC (dalej: EESI). Celem Umowy Ramowej Współpracy jest określenie zasad i obszaru kooperacji.

Zakres współpracy zgodnie z przedmiotową Umową, kształtuje się następująco:

1. EESI będzie reprezentowało Inventi na terenie USA.

2. Inventi będzie reprezentowało EESI na terenie Polski.

3. EESI rozpocznie pozyskanie firm amerykańskich, które będą mogły współpracować z Inventi, bądź też podmiotami wskazanymi przez Inventi.

4. EESI podjęło, lub podejmie w najbliższym czasie, w pierwszej kolejności rozmowy z:

a. 2GreenEnergy

b. 3TIER

c. Able Energy Co.

d. Admirals Bank

e. Advanced Energy Industries, Inc.

f. AEG Power Solutions

g. Affordable Solar Group, LLC

h. AllEarth Renewables, Inc.

i. Alternative Matters

5. Inventi utworzy odpowiednie warunki na terenie Polski do współpracy z podmiotami amerykańskimi.

6. EESI wykona rozpoznanie możliwości dotacji przez organy lub organizacje amerykańskie, głównie przez Departament Energetyki, które umożliwiają transfer technologii.

7. Inventi będzie wyłącznym przedstawicielem w Polsce firm amerykańskich, z którymi współpraca zostanie zainicjowana przez EESI.

8. Współpraca pomiędzy firmami amerykańskimi a Inventi, będzie mogła odbywać się na zasadach:

a. Umów współpracy, umów agencyjnych lub innych umów nie wiążących kapitałowo.

b. Związania kapitałowego poprzez spółki celowe.

c. Zaangażowania firmy amerykańskiej kapitałowo bezpośrednio w Inventi.

9. Formy współpracy będą realizowane zgodnie z prawem polskim, zgodnym z wytycznymi Unii Europejskiej.

10. Z uwagi na szeroki zakres niniejszej umowy, na poszczególne działania będą zawierane odpowiednio umowy szczegółowe (…).

11. Zakres wspólnej działalności może wykroczyć poza teren Polski, szczególnie na obszar Europy Wschodniej.

Zarząd Emitenta uważa, że zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi niezwykle ważne wydarzenie, które umożliwi zarówno dostęp do najnowszych technologii w dziedzinie energetyki, jak również pozyskanie kapitałów na ich wdrażanie. Umowa wpisuje się w realizowaną przez Spółkę strategię.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

23 grudnia 2013 / Raporty bieżące EBI