EBI 8/14 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

EBI 8/14 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Inventi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 06 marca 2014 roku, na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, którym został Pan Waldemar Pejka.

Życiorys:
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Waldemar Pejka – Członek Rady Nadzorczej
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1981 r. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa handlowego i kontraktów handlowych. Jest założycielem Kancelarii Radców Prawnych PROKURA Pejka, Czmochowski, Gliszczyński sp. k. Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej W Warszawie
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
-Rewifarm sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – Prezes Zarządu do chwili obecnej
-Olek-pol sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – Prezes Zarządu do chwili obecnej
-Kancelaria Radców Prawnych PROKURA Pejka, Czmochowski,Gliszczyński sp.k. – komplementariusz
e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie wystąpiły.
f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy.
g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje.
Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17 marca 2014 / Raporty bieżące EBI