EBI 8/15 Anulowanie uchwały o likwidacji spółki zależnej Emitenta

EBI 8/15 Anulowanie uchwały o likwidacji spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki INVENTI S.A. („Emitent”) informuje, że wspólnicy PV MAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Zależna”) – spółki zależnej od Emitenta, podjęli na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu dnia 22 kwietnia 2015 roku, uchwałę o anulowaniu uchwały dotyczącej likwidacji Spółki Zależnej, która była podjęta na Walnym Zgromadzeniu dnia 30 czerwca 2014 roku (publikowana raportem bieżącym EBI 25/2014). W Walnym Zgromadzeniu brali udział wspólnicy stanowiący 100% kapitału i uchwała została przegłosowana „ZA” poprzez 100% głosów. Motywem anulowania uchwały o likwidacji jest wejście w życie korzystnych regulacji prawnych pozwalających na rozwój energetyki związanej z systemami fotowoltaicznymi w Polsce, których projektowanie, budowanie oraz eksplantacji były celem powołania Spółki Zależnej.

Emitent jest właścicielem 80% udziałów Spółki Zależnej.

§ 3 ust. 2 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

23 kwietnia 2015 / Raporty bieżące EBI