EBI 9/13 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, E oraz F do obrotu na rynku NewConnect

EBI 9/13 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, E oraz F do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 22 lutego 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 217/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało łącznie 8.325.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki INVENTI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A,
2) 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E,
3) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

25 lutego 2013 / Raporty bieżące EBI