EBI 9/15 Korekta raportu za IV kwartał 2014

EBI 9/15 Korekta raportu za IV kwartał 2014

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu skorygowany raport za IV kwartał 2014 roku.

Uzasadnienie:

Analiza zapisów księgowych oraz weryfikacja należności i zobowiązań Spółki oraz rozliczeń między okresowych, doprowadziła do konieczności wykonania korekty bilansu, rachunku zysków i strat za IV kwartał i na koniec roku 2014.

Korekta doprowadziła do zmiany w:

Rachunku zysków i strat.

Po przemieszczeniu zapisów między kontami oraz korekty wyniku finansowego o spisane zobowiązania przedawnione za rok 2014 zamyka spółka wynikiem finansowy – strata 8 006 859,13 zł. W raporcie wykazano stratę 8 353 880,10 zł.

Przemieszczone zapisy na kontach sprzedaży usług , przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodach i kosztach finansowych za rok 2014 ostatecznie zmieniły wysokość kosztów i przychodów w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat.

Bilansie :

Należności długoterminowe wynoszą po korekcie 2 799 480,00 zł. Utworzenie rezerwy na te należności w wysokości 2 799 480,00 zł spowodowało weryfikacje kont powiązanych z transakcją z tytułu których te należności powstały. Należności te pomniejszono o kwotę 6 160 000,00 zł – przychody przyszłych okresów, gdyż przychody przyszłych okresów były uzależnione w zawartej umowie sprzedaży spółki od doprowadzenie projektu na budowę farmy wiatrowej do uzyskania pozwolenia na budowę którego do dnia sporządzania bilansu nie uzyskano.

Zobowiązania krótkoterminowe – inne spisano z tytułu przedawnienia w przychody przyszłych okresów

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport Inventi S.A. IV kw 2014 korekta

6 maja 2015 / Raporty okresowe EBI