ESPI 01/2017 Zawiadomienia o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A.

ESPI 01/2017 Zawiadomienia o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A.

Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 marca 2017 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną dwa zawiadomienia oraz dwa zawiadomienia pocztą tradycyjną w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Walton Spencer LLC. Zawiadomienia w załączeniu.

WS el 1 17032017 WS el 2 17032017

 

 

WS list 20032017 1 06032017 WS list 20032017 2 06032017

20 marca 2017 / Raporty ESPI