ESPI 02/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

ESPI 02/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 10% w Spółce, o następującej treści:
„Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm. ) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o:
1.    Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce INVENTI S.A. powyżej progu 10% w wyniku nabycia w dniu 11 marca 2015 r. na rynku NewConnect 1.555.794 sztuk akcji Spółki INVENTI S.A.
2.    Przed dokonanym nabyciem Zawiadamiający posiadał 6.356.000 sztuk akcji, co dawało 9,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce INVENTI S.A.
3.    Po dokonaniu nabycia Zawiadamiający posiada 7.911.794 sztuk akcji Spółki INVENTI S.A., stanowiących 12,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki INVENTI S.A. oraz stanowiących 12,45% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.
4.    Zawiadamiający nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce INVENTI S.A. w celu uzyskania większego wpływu na podejmowanie uchwał na walnym zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.
5.    Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki INVENTI S.A.
6.    Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”

12 marca 2015 / Raporty ESPI