ESPI 03/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

ESPI 03/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza UNITED S.A., dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5% w Spółce, o następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE

o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A.

Jako akcjonariusz Spółki Inventi S.A., UNITED S.A. (dalej: Zawiadamiający) na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. nastąpiło zapisanie na rachunku papierów wartościowych nabycie 211.319 (słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela (dalej: Transakcja), których emitentem jest Inventi S.A. (dalej: Inventi) w związku z czym zwiększył się procentowy udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów Inventi powyżej 5% (słownie: pięć procent).

Po nabyciu akcji Inventi Zawiadamiający posiada łącznie 3.211.319 (słownie: trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Inventi S.A., z których przysługuje taka sama liczba głosów, co stanowi 5,05% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA Inventi S.A.

Przed nabyciem Zawiadamiający posiadał 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Inventi S.A., z których przysługiwała taka sama liczba głosów, co stanowiło 4,72% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Inventi S.A.

Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Inventi S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”

19 marca 2015 / Raporty ESPI