ESPI 10/13 Transakcja sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

ESPI 10/13 Transakcja sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 r. wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A. o zbyciu 250 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, niezdematerializowanych oraz niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, po cenie równej 1,29 zł. Transakcja miała miejsce w dniu 28 grudnia 2012 roku i odbyła się poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Członek Rady Nadzorczej INVENTI S.A., od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, nie wyraził zgody na opublikowanie jego danych osobowych.

 

8 stycznia 2013 / Raporty ESPI