ESPI 10/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

ESPI 10/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka lub INVENTI) informuje, że w dniu 11.07.2013r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439) od spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „GLOBAL ENERGY”) – dotyczące transakcji dokonanych na akcjach INVENTI.
GLOBAL ENERGY poinformowała w zawiadomieniu, że dnia 11 lipca 2013 w wyniku transakcji nabycia 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) sztuk akcji na okaziciela INVENTI uprawniających do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI, stanowiących 7,24 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI zmienił się stan posiadania GLOBAL ENERGY w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI.
Przed ww transakcją GLOBAL ENERGY poinformowała, że nie posiadała akcji INVENTI.
GLOBAL ENERGY wskazała także, iż w odniesieniu do informacji dotyczącej dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w INVENTI w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału – zamierza zwiększać zaangażowanie w związku realizacją przyjętej strategii rozwoju działalności w branży OZE na terenie Polski.
Jednocześnie GLOBAL ENERGY poinformowała, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

 

12 lipca 2013 / Raporty ESPI