ESPI 11/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 24 lipca 2015 roku, kontynuacja z dnia 25 czerwca 2015 roku

ESPI 11/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 24 lipca 2015 roku, kontynuacja z dnia 25 czerwca 2015 roku

Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 24 lipca 2015 roku, kontynuacji z dnia 25 czerwca 2015 r. posiadali, co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Mirosław Knociński – 4 525 000 akcji, 4 525 000 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 24 lipca 2015 roku, kontynuacji z dnia 25 czerwca 2015 r. – 32,76 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,12 %.

2. Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. – 7 911 794 akcji, 7 911 794 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 24 lipca 2015 roku, kontynuacji z dnia 25 czerwca 2015 r. – 57,28 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 12,45 %.

29 lipca 2015 / Raporty ESPI