ESPI 1/2014 Zawiadomienie o sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

ESPI 1/2014 Zawiadomienie o sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach INVENTI S.A. przez Capital Kopernik Spółka Akcyjna – podmiot z nim związany, w którym pełni funkcję członka organu zarządzającego. Transakcja, o której mowa powyżej związana była ze sprzedażą w dniu 18.12.2013 roku 35 979 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie równej 0,14 zł. Transakcja została dokonana w trybie transakcji sesyjnej zwykłej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Członek Rady Nadzorczej INVENTI S.A., od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, nie wyraził zgody na opublikowanie jego danych osobowych.

 

7 stycznia 2014 / Raporty ESPI