ESPI 12/2013 K Korekta raportu ESPI 12/2013 – Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

ESPI 12/2013 K Korekta raportu ESPI 12/2013 – Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

W związku z otrzymanym w dniu 23 lipca 2013 roku zawiadomieniem od akcjonariusza Wojciecha Batusiewicza o popełnieniu przez akcjonariusza błędu w obliczeniach dotyczących liczby posiadanych przez niego akcji Spółki INVENTI S.A. w zawiadomieniu przekazanym w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 160 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które Spółka otrzymała w dniu 19 lipca, i na podstawie którego opublikowała komunikat ESPI nr 12/2013 -Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) przekazuje poniżej treść otrzymaną od Wojciecha Batusiewicza w sprawie dokonania korekty w obliczeniach: „Korekta dotyczy podanej ilości 4.679.524 (słownie: czterech milionów sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset dwudziestu czterech) akcji INVENTI przed zbyciem 3.000.000 sztuk akcji INVENTI, oraz posiadanej ilości 1.679.524 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji INVENTI po zbyciu 3.000.000 sztuk akcji INVENTI. Prawidłowa ilość akcji posiadana przeze mnie przed zbyciem 3.000.000 sztuk akcji INVENTI wynosi 4.679.164 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery). Prawidłowa ilość akcji posiadana przeze mnie po zbyciu 3.000.000 sztuk akcji INVENTI wynosi 1.679.164 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery).”

22 lipca 2013 / Raporty ESPI