ESPI 12/2013 Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

ESPI 12/2013 Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 160 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od akcjonariusza Wojciecha Batusiewicza, który do dnia 19 lipca 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A., o następującej treści:

„Niniejszym jako członek Rady Nadzorczej spółki INVENTI S.A. siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwanej również ,,INVENTI”) zawiadamiam na podstawie Art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Art. 160 ust.1 i ust.5 – Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ze w dniu w dniu 11 lipca 2013 roku na podstawie zawartych poza rynkiem regulowanym umówsprzedaży akcji na okaziciela spółki INVENTI S.A. zbyłem łącznie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk akcji za łączną cenę 720.000,00 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) dalej zwanej ,,transakcją”.

Ponadto wskazuję, że przed w/w transakcja posiadałem 4.679.524 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje spółki INVENTI S.A. dalej zwanej „INVENTI” uprawniających do 4.679.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI, stanowiących 16,94% (słownie: szesnaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI.

W skutek zawarcia w/w transakcji zmniejszył się mój stan posiadania akcji INVENTI, który w jej wyniku wynosi 1.679.524 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI, stanowiących 6,08% (słownie: sześć i osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI.

Jednocześnie informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”

22 lipca 2013 / Raporty ESPI