ESPI 12/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

ESPI 12/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 listopada 2015 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Walton Spencer LLC, dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5% w Spółce, o następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE

O zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5% w Spółce Inventi S.A.

Spółka Walton Spencer, LLC (Zawiadamiający) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o:

  1. Przekroczeniu ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów dla akcji INVENTI S.A. w wyniku nabycia w dniu 09.11.2015 r. na mocy umowy cywilno-prawnej 63.500 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji Spółki INVENTI S.A.
  2. Przed nabyciem akcji Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki INVENTI S.A.
  3. Po nabyciu akcji, Zawiadamiający posiada 63.500.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji dających tyle samo głosów, co stanowi 9,99% w kapitale i w głosach ogółem.
  4. Nie występują inne podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki INVENTI S.A.
  5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”

 

12 listopada 2015 / Raporty ESPI