ESPI 12/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. poniżej progu 5%

ESPI 12/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. poniżej progu 5%

Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 maja 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Urszuli Fleszar.
Zawiadomienie w załączeniu.

Urszula Fleszar zbycie

25 maja 2017 / Raporty ESPI